Uncategorized

Hòa giải theo luật ở Việt Nam

Là các loại hình hòa giải được pháp luật các nước quy định, theo đó việc hòa giải là một khâu trong trình tự, thủ tục tiến hành tố tụng, hoặc thiết lập một thể chế

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Theo Điều 4.12 Luật Sở hữu trí tuệ sáng chế được xác định là “giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng

Sáng chế/Giải pháp hữu ích 2

Theo Điều 4.12 Luật Sở hữu trí tuệ sáng chế được xác định là “giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng

Tin tức & sự kiện